Pomoc pre deti s mozgovou obrnou ale aj pri Alzheimerovi

21.05.2019

Závažné ochorenia ako detská mozgová obrna, ľahké mozgové dysfunkcie, Alzheimer, starecká demencia - diagnózy, ktoré bývajú veľkým trápením. 

Popri klasickej liečbe prinášame informácie o možnosti pomoci dospelým aj deťom. Začítajte sa do nasledujúcich riadkov.

Mozgové funkcie môžu byť narušené rôznymi náhlymi zmenami mozgu, úrazom, cievnou mozgovou príhodou, otravou a pod., čo sa neskôr prejaví zmätenosťou, dezorientáciou, eventuálne aj poruchou vedomia. U iných vlečúcich sa procesov, napr. na začiatku aterosklerózy, Alzheimerovej choroby, stareckej demencie a pod., sa do popredia dostávajú tak trochu iné, jemnejšie poruchy: roztržitosť, nesústredenosť, afektívna nestálosť, a pod.

K úbytku psychických funkcií však dochádza tiež v súvislosti s normálnym procesom starnutia, často už po štyridsiatke.

Celú škálu zmien chovania v procese učenia vídame aj u detí a mládeže. Podkladom týchto porúch býva často už pôrodná patológia, napr. krvácanie do mozgu pri obtiažnom či dlhotrvajúcom pôrode. Výsledkom môže byť porucha, ktorá sa prejaví až po niekoľkých mesiacoch pohybovým hendikepom, tzv. detskou mozgovou obrnou s celou škálou ďalších zmien, napr. správanie, reč, porucha vnímania, temperamentu a pod. Miernejším prejavom rôznych porúch mozgového tkaniva, vzniknutých pred, počas či po pôrode je tzv. ľahká mozgová dysfunkcia manifestujúca sa "nešikovnosťou", nemotornosťou, poruchami sústredenosti, čítania (dyslexia), písania (dysgrafia), počítania (dyskalkúlia), pravopisu (dysortografia), roztržitosťou, neposednosťou, pohybovým nepokojom, trasom, obtiažnosťou v nadväzovaní sociálneho kontaktu, prípadne agresivitou atď.

Kľúčovou látkou v mozgu zodpovednou za mentálne funkcie je fosfatidylserín.
Výskumy zdôrazňujú dôležitosť tejto látky pre pamäť a kvalitu učenia. Bolo potvrdené, že s vekom spojený pokles mentálnych funkcií, ako je pamäť, schopnosť učiť sa a čulosť, sa zhoduje s poklesom fosfatidylserínu v mozgu.

Fosfatidylserín obsiahnutí vo fin Fosfosercaps je funkčnou súčasťou bunkových membrán a zohráva kľúčovú úlohu najmä v bunkách centrálneho nervového systému, kde je nositeľom celej rady nervových aktivít. Aktivuje a obnovuje nervové bunky, produkuje a uvoľňuje nervové prenášače, transportuje iony a pod. Veľká časť výskumných prác zdôrazňuje dôležitosť fosfatidylserínu pre základné mozgové funkcie - pre pamäť a kvalitu učenia. 

Bolo zistené, že s vekom spojený pokles mentálnych funkcií, súvisí s poklesom fosfatidylserínu v mozgu.Ukázalo sa, že fosfatidylserín podaný ústami (čiže prehltnutý) má vynikajúcu dostupnosť, pretože má zvýšenú hladinu v krvnom sére už asi za pol hodinu; spotrebováva sa najskôr v pečeni a hneď potom v mozgu.
Po podaní fosfatidylserínu sa u sledovaných osôb zlepšila krátkodobá pamäť, koncentrácia, pozornosť, chovanie, celkový životný štýl a zmiernila sa ich apatia a pasivita. Fosfatidylserín bol veľmi dobre tolerovaný a nemal žiadne vedľajšie účinky. 

Kde získať zdroj kvalitného a účinného fosfatidylserínu? 
Čítajte ďalej.

Fosfosercaps je čisto prírodný, 100 % rozpustný voľný fosfatidylserínom s vynikajúcou biologickou dostupnosťou.

MUDr. Stanislav Severa, neurológ začal preverovať účinky fin Fosfosercaps u svojich pacientov. Jedná sa prevažne o deti od najranejšieho veku z celej ČR i zo zahraničia, s ťažkými mozgovými postihnutiami (detská mozgová obrna, často s mentálnou retardáciou a epilepsiou a tomu podobné). V menšej miere lieči aj dospelých s obdobnými problémami (cievnou mozgovou príhodou - "mŕtvicou", mentálne postihnutie, epilepsia, Alzheimerova demencia, roztrúsená skleróza, stavy po úrazoch mozgu, po operáciách nádorov mozgu a pod.).

Aké zlepšenie hlásia rodičia chorých detí?
Referencie rodičov postihnutých detí boli nasledujúce - už počas prvých 2-3 dní po nasadení Fosfosercaps bolo na dieťati jasne vidieť, že je aktívnejšie. Má väčší záujem o dianie okolo, nie je toľko unavené, lepšie chápe, čo sa po ňom chce, čo ľudia okolo hovoria, lepšie rozumie niektorým reláciám v televízii, lepšie sa sústredí na činnosť. Je spokojnejšie, má lepšiu pamäť, je skrátka v lepšej kondícii.

V priamej súvislosti s tým často rodičia aj okolie zaznamenávajú lepšiu úroveň komunikácie dieťaťa, vrátane komunikácie rečou! Dieťa tvorí zložitejšie vety, má bohatší slovník, dokáže vyjadriť zložitejší pojem i myšlienku.

Nemenej cenné sú pre neho postrehy pedagógov - dokonca aj písomné. Obsahujú zhodne a nezávisle na sebe nasledovné: dieťa lepšie, rýchlejšie a presnejšie chápe, rozumie zadaniu úlohy, lepšie a na dlhšiu dobu sa koncentruje, je pokojnejšie, spokojnejšie, je s ním výrazne lepšia spolupráca. Tým pádom vykazuje lepšie výsledky, robí menej chýb. Jedná sa hlavne o diagnózy DMO - detská mozgová obrna, LMD - ľahká mozgová dysfunkcia, psychomotorická retardácia.

U dospelých pacientov sa zrýchlilo myslenie, vnímanie aj chápanie. U dospelých pacientov šlo hlavne o cievne mozgové príhody, o demencie vrátane Alzheimerovej choroby, sclerosis multiplex, stavy po úrazoch mozgu a operáciách po nádoroch mozgu. Markantný účinok bol postrehnuteľný hlavne u starších ľudí s tzv. TIA (tranzitórny ischemický tlak), t.j. s príznakmi ako napr. ľahké prechodné jednostranné obrny tela, afázia (neschopnosť rozprávať), zmätenosťou, závratmi a pod.

V tejto fáze (môže to byť aj začiatok následnej vážnej, ťažkej mozgovej mŕtvice) došlo radovo v desiatkach hodín až 1-2 dní k veľmi výrazným zlepšeniam až úplnému vymiznutiu ložiskových neurologických a sprievodných psychických príznakov (t.j. k ústupu jednostrannej obrny, závratov, nepokoja, úzkosti, afasie a pod.).
U chorých, kde dominovala demencia, sa po podaní Fosfosercaps zrýchlilo psychomotorické tempo (tempo myslenia, vnímania aj chápania, u niektorých s Alzheimerovou chorobou sa dokonca zlepšila pamäť), mali opäť väčší záujem o dianie okolo seba, boli spokojnejší, viac komunikovali, boli celkovo aktívnejší, čo resultovalo aj vo väčšiu mieru sebestačnosti a sebaobsluhy. U chorých s roztrúsenou sklerózou sa efekt prejavil hlavne v lepšej kondícii, menšej únavnosti, vyššej aktivite.

Vedľajšie účinky - sú nejaké?
Samozrejme, že vždy lekárov aj pacientov zaujímajú vedľajšie účinky liekov. U tých najmenších detí (kojencov a batoliat) sa občas pri podávaní Fosfosercaps zaznamenala zvýšená aktivita, nepokoj, inokedy nespavosť. Dávky pre tieto deti bola zbytočne vysoká - po jej znížení došlo vo väčšine prípadov k ústupu týchto nežiadúcich prejavov, pričom tie žiadúce ostali.

Nebolo by spravodlivé nespomenúť aj zdravých ľudí - vyťažených a stresovaných podnikateľov, manažérov, študentov, ale aj preťažené a zdeptané matky ťažko postihnutých detí. Všetci tí, ktorí skúsili zmieňované prípravky (vrátane neurológa Stanislava Severu), pocítili viac energie, elánu, práca im šla lepšie od ruky, boli viac v pohode, necítili tak únavu - hlavne navečer.